CAPITOLUL1: Dispozitii generale

1.1 Scopul Asociatiei
Asociatia Romanilor din Triunghiul de Aur (ARTA) este o initiativa culturala, educationala si informationala, fara apartenenta politica si religioasa, care isi propune sa promoveze elementul romanesc si sa il integreze in realitatea canadiana. ARTA este o asociatie non-profit, care se constituie ca entitate legala prin inregistrare in Kitchener, Ontario, Canada, in urma adunarii Generale de constituire, tinute in datele de 10 septembrie si 1 octombrie 2000.
Sediul Asociatiei este situat la : 44 Silverspring, Kitchener, Ont, N2M 4P2, tel. (519) 741-8395

1.2 Misiunea Asociatiei
Asociatia urmareste sprijinirea comunicarii si intrajutorarea membrilor comunitatii romanesti din Triunghiul de Aur, precum si facilitarea comunicarii culturale romano-canadiene si promovarea valorilor spiritualtitatii romanesti in spatiul canadian.

1.3 Principiile Asociatiei
Asociatia adera la principiile recunoscute in Carta Canadiana a Drepturilor si Libertatilor, precum si in celelalte acte normative cu valoare constitutionala si traditionala de pe teritoriul Canadei. Asociatia functioneaza pe principii democratice; promoveaza respectul, buna intelegere si solidaritatea intre toti oamenii.

1.4 Obiectivele asociatiei
Ajutarea membrilor comunitatii prin asigurarea accesului direct la diferite informatii (ex: financiare, despre imigrare, etc.)
Sprijinirea noilor imigranti sa se integreze cit mai repede in viata din Canada
Promovarea limbii romane, folcorului si culturii romane in cadrul comunitatii romanesti din Triunghiul de Aur
Organizarea de activitati sociale si culturale pentru pensionari
Infiintarea si coordonarea activitatii unei scoli duminicale in limba romana pentru copii
Consolidarea relatiilor din interiorul comunitatii romanesti prin organizarea de spectacole, petreceri si evenimente sportive
Editarea unei publicatii care sa sprijine si sa reflecte comunitatea romaneasca
Mentinerea unui dialog permanent cu Romania, cu organizatii culturale, guvernamentale si non guvernamentale din tara
Incurajarea legaturilor intre comunitatile romanesti din Canada si din alte tari
Favorizarea cunoasterii recirproce cu alte comunitati etnice si culturale.

Capitoul 2: Membrii Asociatiei

2.1 Calitatea de membru
Pot fi membri ai Asociatiei persoanele fizice care subscriu la misiunea si obiectivele asociatiei si care respecta principiile recunoscute de catre aceasta.
Prin adeziunea lor la Asociatie, membrii consimt:
Sa dea dovada de respect, toleranta, solidaritate si curtoazie in relatiile cu ceilalti membri, eliminind orice forma de etichetare, denigrare, calomnie sau atacuri la persoana
Sa dea dovada de obiectivitate si integriate in relatiile cu asociatia
Sa sprijine, dupa puteri, dezvoltarea comunitatii romanesti din Canada si buna integrare a romanilor in societatea canadiana
Sa promoveze Asociatia si sa militeze pentru atragerea de noi membri
Asociatia poate conferi titulul de Membru Onorific personalitatilor care adera la misiunea asociatei si o sprijina in indeplinirea obiectivelor.

2.2. Drepturile membrilor
Sa participe la orice actitivate a asociatiei
Sa-si exprime liber opinia in cadrul asociatiei
Sa aleaga si sa fie alesi in structurile organizatorice ale Asociatiei
Sa aiba acces la toate informatiile privitoare la asociatie
Sa se retraga din asociatie la cerere
Sa faca propuneri concrete de poiecte, programe si activitati
Sa beneficieze de reduceri la anumite activitati organizate de Asociatie

2.3 Obligatiile membrilor
Sa respecte statutul si regulamentele asociatiei
Sa achite cotizatia anuala
Sa actioneze intr-o maniera responsabila in raport cu asociatia si cu ceilalti membri
Sa nu exprime pareri personale in numele Asociatiei

2.4 Conditii de admisibilitate
Membrii activi
Virsta minima 18 ani
Aderarea prin semnatura la principiile Asociatiei
Achitarea cotizatiei anuale

Membri onorifici
Acceptarea in scris a titulului de Membru Onorific

2.5 Pierderea calitatii de membru
Calitatea de membru al asociatiei ARTA se poate pierde
La cerere, prin demisia prezentata in scris
In urma neachitarii cotizatiei in conditiile prescrise in statut si regulamente
Prin hotarirea adunarii Generale, in conformitate cu regulamentele Asociatiei
Membrilor onorifici li se poate retrage titlul prin hotarirea Adunarii Generale.

2.6 Evidenta membrilor
Un registru confidential, cuprinzind numele, adresele membrilor si evidenta achitarii cotizatiei, va fi tinut la sediul Asociatie. Executivul este garantorul confidentalitatii acestui registru. Fiecare membru are acces la datele sale personale.

Capitolul 3: Structura decizionala a asociatiei ARTA

3.1 Structura Asociatiei este constituita din Adunarea Generala si Executiv.

3.2 Adunarea Generala (AG)
AG reprezinta forul suprem legislativ al Asociatiei. In cadrul AG, fiecare membru activ dispune de un (1) vot. AG se intruneste cel putin o data pe an, in termen de minimum 10 zile si maximum 90 zile de la incheierea anului financiar, precum si in sesiune extraordinara, la aparitia unor situatii de exceptie pentru care Executivul nu are mandat.
Convocarea se face prin invitatie scrisa, in care se precizeaza ziua, ora, locul si ordinea de zi adunarii. Convocarea trebuie trimisa cel tirziu cu 10 zile lucratoare inaintea datei de reuniune.
Ordinea de zi a AG anuale trebuie sa mentioneze urmatoarele:
Numirea unui moderator
Raportul de activitate al Asociatiei
Raportul financiar al Asociatiei
Numirea unui verificator
Nominalizarea si alegerea membrilor Executivului
Amendamentele propuse la statut sau la regulamente
Propuneri de membri onorifici
Orica alta informatie considerata oportuna

3.3 Adunarea Generala Extraoridinara (AGE)
AGE poate fi convocata in 10 zile lucratoare urmatoare cererii de catre 25% dintre membrii activi ai Asociatiei sau de catre Executiv. Ordinea de zi a AGE nu poate cuprinde decit chestiunile mentionate in avizul de convocare.

3.4 Atributiile Adunarii Generale
Adopta si modifica statutul si regulamentele Asociatiei
Stabileste cuantumul cotizatiei anuale
Adopta executarea exercitiului financiar si a mandatului precedent
Alege executivul
Defineste mandatul Executivului (punerea in practica a obiectivelor Asociatiei in exercitiul financiar curent)
Adopta bugetul pentru exercitiul financiar urmator
Aproba un verificator
Dispune dizolvarea, daca este cazul
Aproba propunerile de membri onorifici
Aproba pierderea calitatii de membru

3.5 Convocarea Adunarii Generale
AG este convocata de catre Secretarul Asociatiei cu aprobarea Presedintelui, in termen de maximum 90 zile de la incheierea anului financiar. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata la cererea Executivului, care adopta decizia de convocare cu majoritate simpla a membrlior sai activi, sau la cerere a cel putin 25% din numarul membrilor activi ai Asociateii.

3.6 Consituirea Adunarii Generale
Quorumul AG este constituit prin intrunirea a 50% din numarul membrilor activi plus 1, prezenti sau reprezentati prin procura. In cazul neintrunirii quorumului, se convoaca o noua Adunare, care este legitim constituita indiferent de numarul de participanti.
AG este condusa de un moderator propus de Executiv si aprobat cu majoritate simpla (50% din cei prezenti plus 1). Toate hotaririle se iau cu majoritate simpla, cu exceptia modificarilor de statut si a hotaririi de dizolvare a Asociatiei care se iau cu majoritate calificata (2/3 din cei prezenti plus 1). Persoanele cu drept de vot in cadrul Adunarii Generale ale ARTA trebuie sa fie membri ai Asociatiei de cel putin o luna de zile (30 de zile calendaristice).
Sedintele AG se vor desfasura in limba romana, iar in cazuri speciale, in limba enlgeza sau franceza. AG hotareste limba in care se vor desfasura sedintele. Un proces verbal este intocmit de catre Secretar pentru fiecare Adunare Generala. O copie a procesului verbal este pastrata la sediul Asociatii si va fi pusa la dispozitia membrilor asociatiei la cerere. In corespondenta cu organele de stat canadiene, se va folosi una din clele 2 limbi oficiale ale Canadei.

3.7 Nominalizarea candidatilor pentru Executiv
Secretarul Asociatiei este responsabil cu evidenta posturilor disponibile si evidenta propunerilor de candidati pentru aceste posturi. Nominalizarea de candidati se accepta pina in ultima zi a exercitiului financiar.

3.8 Alegerea membrilor Executivului
Numirea unui comitet de scrutin compus din 2 persoane
Alegerea prin vot secret cu majoritae simpla (50% din cei prezenti plus 1)
Numararea voturilor de catre membrii comitetului de scrutin
Anuntarea membrilor alesi
Contestarea rezultatelor alegerilor se face dupa anuntarea rezultatelor, caz in care buletinele sunt renumarate de catre membrii comitetului de scrutin si de catre moderator. Distrugerea buletinelor de vot se va face dupa o perioada de 30 de zile de la data alegerilor.

3.9 Executivul
Este ales de catre AG si este compus din:
Presedinte
Vicepresedinte
Secretar
Contabil
Casier
Responsabil pe probleme:
arta si cultura
activitati sportive
publicatii si mass-media
sociale
tineret/copii/seniori( La adunarea generela din 26 ianuarie 2012 s-a hotarat comas area dunctiilor de responsabil tineret/copii si seniori)
noi veniti

3.10 Responsabilitatile Executivului
Executivul are urmatoarele responsabilitati generale:
Planifica, organizeaza si realizeaza activitatile care asigura atingerea obiectivelor Asociatiei
Pregateste Adunarile generale
Asigura buna functionare a gestiunii
Solicita contabiliului un document al situatiei financiare anuale a Asociatiei pe care il prezinta AG
Activeaza pentru completarea surselor de finatare prin donatii, subventii, sponsorizari, etc.
Militeaza pentru largirea rindurilor Asociatiei
Propune personalitati eligible pentru a deveni membri onorifici
In situatii extraordinare, stabileste pozitia care va fi sustinuta public de catre Asociatie
In cazul indisponibilitatii unui membru al Executivului, Executivul va coopta un membru activ al Asociatiei cu titlu interimar (cu exceptia presedintelui, care va fi inlocuit automat de catre vicepresedinte)
In cazul in care unul sau mai multi membri ai Executivului demisioneaza, executivul are autoritatea sa coopteze inlocuitori pentru respectivele pozitii pina la urmatoarea Adunare Generala.
Urmatorii membri din Executiv mai au si alte sarcini specifice, dupa cum urmeaza:
Presedintele
Conduce toate adunarile executivului
Este purtatorul de cuvint al Asociatiei
Mentine dialogul cu alte organizatii, Guvernul Romaniei, asociatii romanesti din Canada si din alte tari
Decide votul in caz de balotaj
Convoca Adunarea Generala
Are drept de semnatura

Vicepresedintele
Inlocuieste presedintele in absenta acestuia

Secretarul
Convoaca AG la decizia presedinteleui
Tine – la zi lista de membiri
procesul verbal al AG si al sedintelor executivului
evidenta posturilor disponibile pentru nominalizari si a propunerilor de candidati pentru aceste posturi

Contabilul
Tine evidenta intrarilor si iesirilor din contul Asociatiei
Semneaza toate efectele bancare ale Asociatiei
Prezinta lunar Executivului situatia finaciara a Asociatiei

Casierul
Incaseaza cotizatia si alte venituri si le depune in contul Asociatiei, eliberind chitante de incasare
Face parte din Executiv fara drept de vot, dar cu drept de vot si semnatura in absenta contabilului, prin delegatie speciala, semnata de contabil sau presedinte
Responsabilii pe probleme au sarcini specifice fiecarei pozitii. Membrii Executivului nu se pot angaja in dezbateri publice si nu pot lua pozitie publica in numele Asociatiei in probleme politice, religioase sau in orice alte dezbateri partizane.

3.11 Functionarea Executivului
Executivul se intilneste o data pe luna. Adunarea Executivului este legal constituita cind 50% plus 1 din membrii activi ai Executivului, dar nu mai putin de 3 (trei), sunt prezenti, inclusiv presedintele sau vicepresedintele. Executivul functioneaza pe baza de conducere consensuala. In caz de imposibilitate de ajungere la consens, hotaririle se vor lua prin vot secret (majoritate simpla, 50% din cei prezenti plus 1). Toate rezolutiile vor fi validate printr-o majoritate simpla.
Membrii Executivului servesc interesele asocitatiei fara nici un fel de remuneratie sau profit.
Quorum – 50% din membrii Executivului care sunt prezenti plus 1, pentru luarea oricarei decizii valabile.

3.12 Mandatul Executivului
Durata mandatului membrilor Executivului este de doi ani, cu exceptia primului mandat pentru jumatate din membrii Executivului (presedinte, secretar, casier, precum si responsabili pe probleme de arta/cultura, mass-media si tineret/copii), care au mandat de un an.

Capitolul 4: Finante

Asociatia functioneaza prin autofinantare. Sursele de venit vor fi: cotizatiile membrilor Asociatiei, donatii, subventii, sponsorizari, incasari din activitati si servicii prestate. Asociatia nu poate accepta finantari conditionate.

4.1 Structura cotizatiilor anuale
Membrii individual $15 annual

4.2 Anul financiar incepe la 1 noiembrie si se termina la 31 octombrie anul urmator.

4.3 Documentele contabile (DC)
DC sunt pastrate la sediul Asociatiei. Toate cecurile si celelalte instrumente de plata ale Asociatiei vor fi semnate de catre contabil si de catre presedinte.

Capitolul 5: Alte dispozitii

5.1 Statul Asociatiei poate fi modificat de catre Adunarea Generala prin vot calificat.

5.2 Dizolvarea Asociatiei
Dizolvarea Asociatiei se poate face prin hotarirea majoritatii calificate a Adunarii Generale legal constituite sau prin hotarire judecatoreasca. In caz de dizolvare a Asociatiei, dupa plata datoriilor, in masura in care ramin active disponibile, acestea urmeaza sa fie donate altei organizatii romanesti din Canada, ale carei misiune, obiective si valori sunt similare cu cele ale Asociatiei.

5.3 Chestiunile neprevazute se vor rezolva conform legislatiei canadiene in vigoare.

5.4 Intrarea in vigoare a statutului
Prezentul statut a fost dezbatut si aprobat cu ocazia Adunarii Generale ale ARTA in datele de 10 septembrie si 1octombrie 2000. Sunt considerati membrii fondatori cei care au participat la una din cele patru intruniri (9 aprilie, 28 mai, 10 septembrie si 1 octombrie 2000) care au condus la fondarea ARTA.
Amendament votat in 4.02.2016 Presedintele asociatiei nu poate avea mai mult de 2 mandate consectutive in cadrul asocatitei cu un total de 4 ani.